Project Researchers

Ina Sorkina

© Magdalena Waligórska

I am a historian of Belarus, particularly the Grodna region. Jewish history and shtetl history are my main fields of expertise. I have experience in cross-border research on Jewish heritage preservation and tourism. I authored, among others,  Mjastechki of Belarus at the End of 18th – First Half of 19th Century (Vilnius, EHU, 2010). I have also led multiple field expeditions in Belarus in cooperation with Warsaw’s POLIN Museum of the History of Polish Jews and Jewish Historical Institute. I have experience both in oral-history field-research in Belarus, as well as curatorial and public history experience (e.g. the exhibition “Synagogues of Belarus” at the Grodna Museum, 2012; authorship of multiple entries on shtetls of the Grodna and Minsk regions for POLIN Museum’s “Virtual Shtetl” project). I am currently a co-investigator in the project: “Mapping the Archipelago of Lost Towns: Post-Holocaust Urban Lacunae in the Polish-Belarusian-Ukrainian Borderlands” (Gerda Henkel Foundation, 2020-2022).

Publications

Monographs
Mjastechki of Belarus at the End of 18th – First Half of the 19th century. Vilnius: EHU, 2010, 488 pp.

Edited Volumes

Капыль і магдэбургскае права: нарысы гісторыі горада XIV – ХІХ ст. / А.Доўнар, С.Сергачоў, А.Скеп’ян [і інш.]; пад рэд.  І.Соркінай. – Гродна: ЮрСаПринт, 2012 – 212 с. [Kapyl and Magdeburg Law: Essays on the history of the city XIV – XIX century. / A.Dovnar, S.Sergachov, A.Skepjn [et al.] Ed. I.Sorkinay. – Grodno: ЮрСаПринт, 2012. – 212 pp.]
Желудок: память о еврейском местечке / Центр научных работников и преподавателей иудаики в ВУЗах “Сэфер”; Институт славяноведения Российской академии наук / Отв. ред. И. Копчёнова. – Москва: «Пробел-2000», 2013. – 328  [The shtetl of Zheludok in Contemporary Cultural Memory / Ed. by I. Kopchenova. – Moscow, 2013. – 328 pp.]
Глубокое: память о еврейском местечке / Центр научных работников и преподавателей иудаики в ВУЗах “Сэфер”; Институт славяноведения Российской академии наук / Отв. ред. И. Копчёнова. – Москва: «ТДДС-СТОЛИЦА-8», 2017. – 376 с. [The Shtetl of Hlybokaye: in Contemporary Cultural Memory / Ed. by I.Kopchenova. – Moscow, 2017. – 376 p. (In the co-authorship)]
Шляхамі БНР : Да 100-годдзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Манаграфія / А.Агееў [і інш.], пад рэд. І.Соркінай, С.Харэўскага. – Гродна: ЮрСаПрынт, 2018. – 158 с. (In the co-authorship) [Tracing the BNR: The 100th Anniversary of the Proclamation of Belarusian People’s Republic.]

Articles
Соркіна, І.В. Месца мястэчак у структуры пасяленняў Беларусі (канец ХVIII –першая палова ХІХ ст.). // Зборнік артыкулаў аспірантаў Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я.Купалы. – Гродна: ГрДУ, 1996, 49 – 56.
Соркіна, І.В. Развіццё гандлю мястэчак Беларусі ў канцы ХVIII – першай палове ХІХ ст. // Шлях у навуку: Матэрыялы 7-й рэспубліканскай нав.-практычнай канфер., прысвеч. 40-годдзю студэнцкага нав.-краязнаўчага гуртка ГрДУ імя Я.Купалы. – Мн.:БелНДІДАС, 1997. 54-58.
Соркіна, І.В. Развіццё мануфактурнай прамысловасці ў мястэчках Беларусі ў канцы XVIII  – першай палове XIX ст. Шлях у навуку: Матэрыялы 7-й рэспубліканскай нав.-практычнай канфер.,прысвеч. 40-годдзю студэнцкага нав.-краязнаўчага гуртка ГрДУ імя Я.Купалы. – Мн.:БелНДІДАС, 1997. 59-63.
Соркіна, І.В. Педагагічная і навуковая дзейнасць М.Доўгеля, А.Доўгірда, К.Нарбута і С.Юндзіла ў Шчучыне. // Шчучыншчына: мінулае і сучаснасць: Матэрыялы навукова- практычнай канферэнцыі. – Ліда: Лідская друкарня, 1997. 69 – 72.
Соркіна, І.В. Мястэчкі Ваўкавышчыны ў канцы ХVIII –першай палове ХІХ ст. //Ваўкавышчына: з гісторыі краю і лёсу людзей. Матэрыялы навукова-практычнай краязнаўчай канферэнцыі. – Ваўкавыск, 1997. 87 – 94.
Соркіна, І.В. Сацыяльны і этнаканфесійны склад насельніцтва мястэчак Гродзенскай губерні ў першай палове ХІХ ст. // Этнасацыяльныя і культурныя працэсы ў заходнім рэгіёне Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. –Гродна: ГрДУ, 1997. – С. 170 – 174.
Соркіна, І.В. Роля мястэчак у сістэме адукацыі Беларусі ў канцы ХVIII –першай палове ХІХ ст. // Адукацыя і выхаванне. – 1998. – №3. – С. 122-125.
Соркіна, І.В. Мястэчкі Іўеўшчыны ў ХІХ ст. // З гісторыі вякоў і пакаленняў Іўеўскага краю: Матэр. нав.- практ. краязнаўчай канферэнцыі. – Гродна: ГрДУ, 1999. 77-89.
Соркіна, І.В. Праблема развіцця мястэчак Беларусі ў беларускай і польскай гістарыяграфіі. // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Матэрыялы VII міжнароднай  навук. канферэнцыі “Шлях да ўзаемнасці”. – Беласток, 2000. 373-382.
Соркіна, І.В. Складанне сеткі мястэчак на беларускіх землях (XV – пачатак XX ст.) // Шляхі развіцця інтэлекта і творчасці маладых: Матэрыялы рэспубліканскай навук.-практ. канфер. – Гродна: ГрДУ, 2001. 212 – 217.
Соркіна, І.В. Эканамічная дзейнасць яўрэяў мястэчак Беларусі ў першай палове 19 ст. // Этнічныя супольнасці ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць: Матэрыялы навук. канфер. – Мн.:”Дэполіс”, 2001. 130 – 133.
Соркіна, І.В. Мястэчка Свіслач у першай палове ХІХ ст. // Старонкі гісторыі Свіслацкага краю: Матэрыялы нав.-практычнай краязнаўчай канфер. – Гродна: ГрДУ, 2001. 48 – 61.
Соркіна, І.В. Мястэчкі Слонімскага павета ў першай палове ХІХ ст. // Слонімшчына вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў. Матэрыялы нав.-практычнай краязнаўчай канфер. – Слонім: Слонімская друкарня, 2002. 167 – 182.
Соркіна, І.В. Спроба перыядызацыі гісторыі мястэчак Беларусі (XV – пачатак XX ст.). // Гістарычны альманах. – Т. 7. – Гародня, 2002. 100 – 115.
Соркіна, І.В. Асаблівы сусвет м.Свіслач // Спадчына. – 2002. – № 2-3. 102 – 118.
Соркіна, І.В. Мястэчкі Іўеўшчыны ў ХІХ ст. // Памяць: Гісторыка-дакументальная  хроніка Іўеўскага раёна. – Мінск, 2002. 59 – 64.
Соркіна, І.В. Адносіны расійскіх уладаў да беларускіх мястэчак у канцы XVIII – першай палове XIX ст. // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця: Матэрыялы рэспубл. навук. канф.: У 4 ч. Ч.2 / Пад рэд. І.П.Крэня, У.І.Навіцкага, І.А.Змітровіча. – Гродна: ГрДУ, 2003. 94 – 98.
Соркіна, І.В. Адукацыйна-асветніцкая роля мястэчак Гродзенскай губерні ў першай палове ХІХ ст. // Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа: Зб. навук. пр. / Адк. рэд. А.М.Пяткевіч. – Гродна: ГрДУ, 2003. 66 – 74.
Соркіна, І.В. Гісторыя мястэчак Беларусі і Літвы XVI – XVII ст. у працах польскага гісторыка Станіслава Александровіча // Сучасныя праблемы гістарыяграфіі: Матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., 28 лістапада 2003 г.: У 3 ч. Ч.1 /Рэдкал.: У.В.Тугай (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БДПУ, 2003. 28 – 32.
Соркіна, І.В. Праблемы тэрміналогіі пры вывучэнні гісторыі гарадскіх паселішчаў Беларусі // Гістарычны альманах. – Т. 9. Гродна, 2003. 26 – 33.
Соркина, И. Роль евреев в экономическом развитии местечек Беларуси в первой половине ХІХ в. // Sztetł – wspólne dziedzictwo: szkice z dziejów ludności źydowskiej Europy Środkowo-Wschodniej. / Red. Artur Markowski i Wojciech Śleszyński. – Białystok, 2003. 84 – 93.
Соркина, И. Феномен белорусско-еврейской толерантности в местечках Беларуси   ХІХ – начала ХХ в. // Свой или чужой? Евреи и славяне глазами друг друга: Сборник статей. – Москва, 2003. 386 – 403.
Соркіна, І.В. Беларускае мястэчка як феномен беларуска-польскага культурнага памежжа // Шлях да ўзаемнасці: Матэрыялы Х Міжнароднай канферэнцыі: У 2 ч. Ч.2. – Гродна, 2004. 115 – 120.
Соркіна, І.В. З гісторыі палацава-паркавых комплексаў мястэчак Гродзеншчыны// Сядзібы і паркі Гродзеншчыны. Зборнік навуковых прац. Выпуск ІІ. /Пад рэд. С.Я.Куль-Сяльверставай. – Гродна, 2004. 6 – 19.
Соркіна, І.В. Мястэчкі Зэльва і Дзярэчын у святле архіўных звестак // Славуты Зэльвенскі край: Матэрыялы навук. гісторыка-краязнаўчай канфер. – Ліда, 2004.  87 – 97.
Соркіна, І.В. Дзярэчын у гістарычнай літаратуры // Славуты Зэльвенскі край: Матэрыялы навук. гісторыка-краязнаўчай канфер. – Ліда, 2004.  63 – 73.
Соркина, И. Роль евреев в экономическом развитии местечек Беларуси в первой половине ХІХ в.// Тирош – труды по иудаике. Вып.6. Москва, 2004. 155 – 168.
Соркіна, І.В. Развіццё краязнаўчага руху ў БССР у другой палове 1920-х гадоў (па матэрыялах часопіса “Наш край”) // Подготовка педагогических и научных кадров историков и развитие исторической науки в Беларуси: материалы респ. науч.-практ. конф., 30 сент. 2004 г., Гродно / под ред. Е.А.Ровбы, А.Н.Нечухрина, И.П. Креня. – Гродно: ГрГУ, 2005. 231 – 238.
Соркіна, І.В. Праблемы мястэчак Беларусі на старонках часопіса “Наш край” (другая палова 1920-х гадоў) // Гістарычны альманах. – Т.10. – Гродна, 2004. 141 – 150.
Соркина, И. Парадоксы борьбы российского правительства с “питейным промыслом” евреев в конце 18 – первой половине 19 в. (по материалам Беларуси) // Материалы ХI Международной междисциплинарной конференции по иудаике:  Академическая серия. Выпуск 16.– Ч.1. Москва, 2004. 153 –170.
Соркина, И. Проблемы еврейских местечек Беларуси на страницах журнала «Наш край» (1925 – 1930 гг.) // Єврейське краєзнавство та колекціонування: збірник наукових праць. Матеріали ХІІ міжнародної наукової конференції “Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи», 24 – 26 серпня 2004 р. – Київ, 2005.  234 – 247.
Соркіна, І. Высяленні яўрэяў з сельскай мясцовасці ў гарады  мястэчкі Беларусі і іх наступствы (канец 18 – 19 ст.) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. T. 24. Białystok, 2005. 19 – 38.
Соркіна, І. Ян Ходзька (Барэйка) // Вольныя муляры ў беларускай гісторыі. Канец 18 – пачатак 20 ст. – Вільня, 2005. 64 – 65.
Соркіна, І. Гродэк Готфрыд Эрнэст // Вольныя муляры ў беларускай гісторыі. Канец 18 – пачатак 20 ст. – Вільня, 2005. 68 – 69.
Соркіна, І. Ян Рустэм // Вольныя муляры ў беларускай гісторыі. Канец 18 – пачатак 20 ст. – Вільня, 2005.72 – 73.
Соркіна, І. Канстанцін Ігельстром // Вольныя муляры ў беларускай гісторыі. Канец 18 – пачатак 20 ст. – Вільня, 2005. 77.
Соркіна, І. Тамаш Зан // Вольныя муляры ў беларускай гісторыі. Канец 18 – пачатак 20 ст. – Вільня, 2005. 80 – 81.
Соркіна, І. Юзаф Завадскі // Вольныя муляры ў беларускай гісторыі. Канец 18 – пачатак 20 ст. – Вільня, 2005. 84.
Соркіна, І. Ян Дамель // Вольныя муляры ў беларускай гісторыі. Канец 18 – пачатак 20 ст. – Вільня, 2005. 88 – 89.
Соркина, И. Местечко, в котором я никогда не была // Мишпоха.- № 15. – Витебск, 2005. 37 – 43.
Соркіна, І.В. Асаблівасці урбанізацыі заходняга рэгіёна Беларусі ў часы Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак ХХ ст.) // Заходні рэгіён Беларусі вачыма гісторыкаў і краязнаўцаў: Зборнік навук. артыкулаў / Гродз. дзярж. ун-т; рэдкалегія: І.П.Крэнь, У.І.Навіцкі, В.А.Белазаровіч і інш. –  Гродна: ГрДУ, 2006. 223 – 228.
Соркіна, І.В. Мястэчкі Беларусі на старонках “Нашай нівы” (1906 – 1908 гг.) // Беларусь у эпоху рэвалюцыйных узрушэнняў: Да 100-годдзя выхаду ў свет газеты “Наша ніва”: матэрыялы Рэсп. навук.-тэарэт. канф., г. Мінск, 10 лістап. 2006 г./ Бел. дзярж. пед. ун-т імя М.Танка; рэдкал. І.І.Багдановіч  і інш.; навук. рэд. А.П.Жытко. – Мінск: БДПУ, 2006. 194 – 198.
Соркіна, І.В. Мястэчкі Воранаўшчыны ў ХІХ ст. у святле архіўных звестак // З гісторыі краю і лёсаў людзей Воранаўшчыны: матэрыялы навук. гіст.-краязн. канф. / г.п. Радунь, 11 снеж. 2004 г./ рэдкал.: Д.С.Аляшкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Ліда, 2006. 100 – 104.
Соркіна, І.В. Мястэчкі Беларусі як феномен міжцывілізацыйнага памежжа    // Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku / pod redakcją Piotra Franaszka, Aleksandra N. Nieczuchrina. – Kraków, 2007. 124 – 130.
Соркина, И. В. Евреи и неевреи в местечках Беларуси ХІХ – начала ХХ в.: характер и формы сосуществования // Історичні і політологічні дослідження. – № 3/4 (29/30) 2006, грудень. – Донецьк, 2006. 276 – 289.
Соркина, И.В. Переселения еврейского населения из сельской местности в города и местечки Беларуси в конце XVIII – XIX вв. // Материалы XIII Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Академическая серия. Выпуск 20. – Москва, 2006. 350 – 365.
Соркіна, І.В. Да праблемы даследавання урбанізацыі і горада як фактараў гістарычнага развіцця // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры: зборнік навук. артыкулаў. – Гродна: ГрДУ, 2007. 5–9.
Соркіна, І.В. Мястэчкі Беларусі ў мемуарнай літаратуры ХІХ – першай паловы ХХ ст. // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры: зборнік навук. артыкулаў. – Гродна: ГрДУ, 2007. 60–63.
Соркіна, І.В. Матэрыялы Першага ўсеагульнага перапісу насельніцтва Расійскай імперыі 1897 г. як крыніца па гісторыі гарадоў і мястэчак Беларусі // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры: зборнік навук. артыкулаў. – Гродна: ГрДУ, 2007. 52–55.
Соркіна, І.В. Прававое становішча мястэчак Беларусі і іх насельніцтва ў канцы XVIII – першай палове XIX ст. // Веснік ГрДУ. Серыя 4. Правазнаўтва. – №3. – 2007. 18 – 21.
Соркіна, І.В. Роля Статута ВКЛ 1588 г. у развіцці мястэчак Беларусі // Леў Сапега і яго час: зборнік навук. артыкулаў. – Гродна: ГрДУ, 2007. 242 – 246.
Sorkina, I. Miasteczka powiatu grodzieńskiego w XIX і na początku XX w. // Rocznik grodzieński. Nr 1. 2007. 9 – 33.
Соркіна, І.В. Праблема развіцця мястэчак Беларусі канца XVIII – першай паловы ХІХ ст. у беларускай гістарыяграфіі // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі, новай і навейшай гісторыі краін Еўропы і ЗША: матэрыялы Рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі. Мінск: БДПУ імя М.Танка, 2008. 125 – 129.
Соркіна, І.В. Адукацыйна-асветніцкі патэнцыял гарадскіх паселішчаў Гродзеншчыны ў канцы 18 – першай палове 19 ст. // Ігнат Анацэвіч: жыццёвы шлях, педагагічная і навуковая спадчына: матэрыялы рэгіянальнай навук. канф. (Малая Бераставіца, 21 кастрычніка 2005 г.) / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал.: С.А.Габрусевіч [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2008. 97 – 109.
Соркіна, І.В. Міжканфесійныя і міжэтнічныя адносіны ў мястэчках Беларусі паводле матэрыялаў “Нашай Нівы” (1906 – 1911 гг.) // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа: зб. навук. арт. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, ГрДУ імя Я.Купалы, Ін-т гіст. НАНБ; рэдкал.: С.В.Марозава [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2008. 460 – 466.
Соркіна, І.В. Насельніцтва Гародні паводле апублікаваных матэрыялаў Першага ўсеагульнага перапісу насельніцтва Расейскай імперыі 1897 г.    // Гарадзенскі палімпсест. ХІІ – ХХ стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Горадня, 7 лістапада 2008 г.) – Горадня-Беласток, 2008. 112 – 135.
Cоркина, И. Евреи и еврейский вопрос на страницах газеты “Наша Нива” (1906 – 1909 гг.) // Проблемы еврейской истории: Материалы научных конференций Центра “Сэфер” по иудаике 2007 г. – Ч. 1. – Москва, 2008. 241 – 252.
Соркіна, І.В. Мястэчкі Лідскага ўезду ў ХІХ – пачатку ХХ ст. // Ліда і Лідчына: да 685-годдзя з дня заснавання горада: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф. (Ліда, 3 кастр. 2008 г.) / рэдкал.: Худык А.П. (гал. рэд.) [і інш.]. – Ліда, 2009. 66 – 99.
Соркіна, І.В. “Памежжа” народаў, рэлігій, культур: міжэтнічныя і міжканфесійныя ўзаемадачыненні ў мястэчках Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХ ст. // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – T. 31. –  Białystok, 2009. 60 – 91.
Соркина, И.В. Мир местечка Беларуси в зеркале мемуаров (ХIX – начало ХХ в.) // Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація / Наукові записки / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Книга 1. – Т. 19. – Київ, 2009. 505 – 521.
Соркіна, І.В. Адукацыя ў Гродне ў першай палове ХІХ ст. па матэрыялам фонда Канцылярыі Гродзенскага губернатара // Гарадзенскі палімпсест. 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. ХV – ХХ ст. Пад рэдакцыяй А.Ф.Смаленчука, Н.У.Сліж. – Гародня, 2009.  260 – 290.
Соркіна, І.В. Вынікі і накірункі даследаванняў гісторыі мястэчак Беларусі ў часы Расійскай імперыі (канец XVIІІ – пачатак ХХ ст.) // Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі: Зборнік навук. артыкулаў / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал.:, В.В.Даніловіч, І.П.Крэнь, І.В.Соркіна Г.А.Хацкевіч (адк. рэдактары) [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2009. 251 – 256.
Соркіна, І.В. Навучальныя ўстановы каталіцкіх ордэнаў і базыльян у мястэчках Беларусі (канец XVIII – першая трэць ХІХ ст.) //Хрысціянства у гістарычным лёсе беларускага народа: зб. навук. арт. : у 2 ч. Ч. 2 / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: Э.С. Ярмусік [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2009. 200 – 209.
Соркіна, І.В. Асноўныя тэндэнцыі развіцця мястэчак Беларусі ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ст. // Веснік ГрДУ. Серыя 1. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – № 1 (91). – 2010. 46 – 52.
Соркіна, І.В. Мястэчкі Гродзеншчыны як аб’ект турыстычнай цікавасці // Румлёўскія старонкі: турыстычны патэнцыял нацыянальнай культурна-гістарычнай спадчыны Панямоння: матэрыялы ІІІ адкрытай рэгіян. навук.-практ. канф. Па праблемах рэгіяналістыкі і краязнаўства “Румлёўскія чытанні” (Гродна, 19 лют. 2009 г.) / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал.: В.В.Швед [і iнш.] – Гродна: ГрДУ, 2010. 104 – 112.
Соркіна, І.В. Соркіна, І. Мястэчкі як культурна-гістарычны феномен Беларусі / І.Соркіна // ARCHE. – 2010. – № 3. 157 – 196.
Соркіна, І.В. Ліпнішкі ў кантэксце асноўных тэндэнцый развіцця мястэчак Беларусі ў канцы XVIII – ХІХ стст. / І.В. Соркіна // Ліпнішкі – 500 гадоў гісторыі (1510 – 2010): матэрыялы рэгіян. навук. канф. (Ліпнішкі, 14 мая 2010 г.) / пад рэд. А.К.Гецэвіча. – Гродна: “Ламарк”, 2010. 27 – 41.
Соркіна, І.В. Структура насельніцтва мястэчак Навагрудскага ўезда ў ХІХ ст. / І.В. Соркіна // Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы (да 600 –годдзя Грунвальдскай бітвы). – Навагрудак, 2010. 210 – 214.
Соркіна, І.В. Сацыякультурная сітуацыя ў мястэчках Беларусі ў канцы XVIII –  першай палове ХІХ ст. / І.В. Соркіна // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе: сб. наун. ст. / ГрГУ им. Я.Купалы; редкол.: М.А.Можейко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2010. 144 – 148.
Соркіна, І.В., Шыбека, З.В. Працэсы урбанізацыі ў заходнім рэгіёне Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХ ст. / І.В.Соркіна, З.В.Шыбека // Веснік ГрДУ. Серыя 1. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – № 3 (101). – 2010. 53 – 59.
Соркіна, І.В. Роля мястэчак у працэсах урбанізацыі ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку ХХ ст. (на прыкладзе Гродзенскай губерні) // Працэсы ўрбанізацыі ў Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХІ ст.: зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал. Я.А.Роўба, І.П. Крэнь,  І.В. Соркiна (адк. рэдактары) [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2010. 24 – 34.
Соркіна, Іна. Свет мястэчак Заходняй Беларусі міжваеннага часу ў люстэрку ўспамінаў іх жыхароў / І.Соркіна // Polacy i Białorusini, nasza wspólna historia. – Grodno, 2010. 93 – 108.
Cоркіна, І.В. Мястэчкі Беларусі як феномен этнаканфесійнага і культурнага памежжа (на прыкладзе Капыля) // Народы, культуры и социальные процессы на пограничье: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 22 – 23 февр. 2010 г.) /ГрГУ им. Я.Купалы [и др.]; редкол.: Е.М.Бабосов (отв. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2010. 229 – 235.
Соркіна, Іна. Навучальныя ўстановы, настаўнікі і вучні Гродна ў 60-я гады ХІХ – пачатку ХХ ст. // Гарадзенскі палімпсест 2010. Дзяржаўныя і сацыяльныя стркутуры, XVI – ХХ стст. // Пад рэд. А.Ф.Смаленчука, Н.У.Сліж. – Мінск: Зміцер Колас, 2011. 355 – 394.
Cоркіна, І.В. Гістарычная ўрбаністыка Беларусі ў матэрыялах Літоўскага дзяржаўнага гістарычнага архіва // Актуальныя праблемы крыніцазнаўства айчыннай гісторыі / Віц. дзярж. ун-т; рэдкал.: А.М.Дулаў (адк. рэд.) [і інш.] – Віцебск: УА “ВДУ імя П.М.Машэрава”, 2011. 64 – 66.
Соркіна, І. Святочная культура мястэчак Беларусі // ARCHE. – 2011. – № 7-8. 112 – 137.
Соркіна, І.В. Лакальная гісторыя ў працах гурткоўцаў канца 1980-х – пачатку 2000-х гг. // Шлях у навуку: зб. навук. арт. да 55-годдзя студ. навук.-даслед. гіст.-краязн. гуртка “НіКа” / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал.: Н.А.Івашчанка (гал. рэд.) [і інш.] – Гродна: ГрДУ, 2011. 27 – 33.
Соркіна, І.В. Этнакультурныя працэсы ў мястэчках Беларусі (канец ХУІІІ – першая палова ХІХ ст.) // Этнокультурное развитие Беларуси в ХIХ – начале ХХI в.: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 мая 2010 г., Минск: Изд.центр БГУ, 2011. 207 – 213.
Соркіна, Іна. Яўрэі ў сацыяльнай тапаграфіі Параднай (Саборнай) плошчы Гродна ў канцы ХІХ – пачатку ХХ стст. // Цайтшрыфт. Часопіс для даследавання яўрэйскай гісторыі, дэмаграфіі і эканмікі, літаратуры, мовы і этнаграфіі. – Т. 6 (1). – Вільня, 2011. 57 – 72.
Соркіна, І.В. Асноўныя тэндэнцыі развіцця мястэчак Ашмянскага ўезда ў перыяд Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак ХХ ст.)//Ашмяншчына: праблемы рэгіянальнай гісторыі Беларусі: зб. навук. арт. / рэдкал.: А.А.Каваленя [і інш.]. – Мінск: Бел. навука, 2011. 264 – 293.
Соркіна І.В. Бельск у матэрыялах Літоўскага Дзяржаўнага Гістарычнага Архіва // Бельскі Гостінець. – № 2 (44). – 2011. Год 14. 57 – 59.
Шыбека, З.В., Соркіна, І.В. Ці існуе ў Беларусі гістарычная ўрбаністыка? // Гістарычная ўрбаністыка: асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база : зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я.Купалы ; рэдкал. І.В. Соркiна (гал. рэд.) [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2011. 13 – 30.
Соркіна, І. Гістарычная палітыка ў Гродне ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. паводле матэрыялаў архіўных фондаў мясцовай адміністрацыі // Гарадзенскі палімпсест. 2011. Асоба, грамадства, дзяржава. XV – ХХ стст. / Пад рэд. А.Ф.Смаленчука, Н.У.Сліж. – Мінск: Зміцер Колас, 2012. 291 – 311.
Соркіна, І. Сацыяльная тапаграфія Параднай (Саборнай) плошчы ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. // Гарадзенскі гадавік. – № 1. – 2012. 50 – 65.
Соркіна, І. Міхалова ў дакументах архіўных фондаў губернскіх адміністрацый // Białoruskie Zeszyty Historyczne. T. 37. Białystok, 2012. 225 – 233.
Соркiна, І.В. Турыстычны патэнцыял мястэчак Беларусі // Опыт сохранения историко-культурного наследия и трансграничного сотрудничества в сфере культурного туризма / Вит. гос. ун-т ; редкол.: А.П.Солодков и др. – Витебск : ВГУ им. П.М.Машерова, 2012. 210 – 215.
Соркина, И. Положение евреев в частновладельческих городах Беларуси (XVIII – XIX вв.) // Історичні і політологічні дослідження. – № 1 (49). – 2012. – Донецьк, 2012. 269 – 280.
Соркіна, І. Адлюстраванне дасягнення незалежнасці Беларусі ў падручніках па айчыннай гісторыі // Першы міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. Т.1. – Каунас, 2012. 227 – 232.
Соркіна, І. Мястэчкі як асяродкі шляхецкай культуры Беларусі / І.Соркіна // Супольнасць традыцыі – садружнасць у будучыні : беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : зборнік навуковых артыкулаў / пад рэд. І.Э. Багдановіч, С.М. Запрудскага. – Мінск : Кнігазбор, 2012. 115 – 124.
Соркiна, І.В. Дзейнасць Цэнтральнага бюро краязнаўства па вывучэнню мястэчак Беларусі (па матэрыялах часопіса “Наш край” (1925 – 1930 гг.) // Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси: к 90-летию создания Института белорусской культуры: материалы Междунар. науч. конф., Минск, 8-9 дек. 2011 г. / редкол.: А. А. Коваленя [и др.]. – Минск: Белорус. наука, 2012. 148 – 155.
Соркіна, І. З гісторыі мястэчка Іўе / І.Соркіна // Rocznik grodzieński. – Nr 4. – 2012. 92 – 98.
Соркіна, І.В. Культурная прастора мястэчак Беларусі (канец XVIII – першая палова ХІХ ст.) / І.В.Соркіна // Культура Беларусі: рэаліі сучаснасці : Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 12 – 13 чэрвеня 2012 г.) / рэдкал.: І.І.Крук (гал. рэдактар), А.А.Галкін, І.Р.Голубева. – Мінск: Інстытут культуры Беларусі, 2012. 160 – 166.
Соркіна, І. Капыль у вайне 1812 г. / І.Соркіна // Капыль:  гісторыя  горада  і  рэгіёна:  да 360-годдзя  надання Капылю прывілея на магдэбургскае права : зб. навук. артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: А. А. Скеп’ян, А. А. Доўнар, І.  В.  Соркіна; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.] – Мінск: Беларус. навука, 2012. 243 – 248.
Соркіна, І. Мары пра мінулае: змаганне капылян за волю і зямлю ў ХІХ ст. / І.Соркіна // Капыль: гісторыя горада і рэгіёна:  да 360-годдзя  надання Капылю прывілея на магдэбургскае права : зб. навук. артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: А. А. Скеп’ян, А. А. Доўнар, І.  В. Соркіна; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.] – Мінск: Беларус. навука, 2012. 248 – 272.
Соркіна, І. З гісторыі касцёла ў Капылі / І.Соркіна // Капыль:  гісторыя горада і  рэгіёна: да 360-годдзя  надання Капылю прывілея на магдэбургскае права : зб. навук. артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: А. А. Скеп’ян, А. А. Доўнар, І.  В.  Соркіна; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.] – Мінск: Беларус. навука, 2012. 354 – 360.
Sorkina, I. Researching Belarusian Shtetl: outcome, perspectives, opportunities and possible application in practice / I.Sorkina // Good practices in the preservation and promotion of  Jewish heritage. A guide based on the Polish and Belarusian experiences / ed. By A.Bielawska, A.Maksimowska, A.Sidarovich. – Warsaw: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, 2012. 44 – 56.
Соркіна, І. Даследаванні мястэчак Беларусі: вынікі, перспектывы, магчымасці практычнага выкарыстання / І.Соркіна // Станоўчыя практыкі захавання і папулярызацыі габрэйскай спадчыны. Дапаможнік на аснове польскага і беларускага досведу / Пад рэд. А.Бяляўскай, А.Максімоўскай, А.Сідаровіч. – Варшава: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, 2012.  46 – 57.
Соркина, И. Евреи и владельцы местечек Беларуси: практика взаимоотношений (ХVІІІ–ХІХ вв.) // Материалы ХІХ Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Т. 3. Академическая серия. Выпуск 42. – Москва, 2012. 244 – 261.
Соркина, И. Праздничная культура местечек Беларуси (конец ХVІІІ– начало ХХ в.) / И.Соркина // Джерела локальної історії: Культурний побут городян XVIII – першої половини ХХ ст. Збірник наукових праць. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – 2013. 153 – 172.
Соркіна, І.В. Падзеі вайны 1812 г. у лёсе мястэчка Капыль у святле аднаго дакумента / І.В.Соркіна // Архіварыус. – № 10. – Мінск, 2013. 254 – 258.
Соркіна, І.В. Шляхецкія рэзідэнцыі і мястэчкі Беларусі: з гісторыі ўзаемадзеяння (канец XVIII – першая палова ХІХ ст.) / І.В.Соркіна // Ельскія чытанні: матэрыялы канферэнцыі “Шляхецкая культура Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст.”  (Дудуткі, 27 красавіка 2013 г.) / Уклад. Д.Ільініч; пад рэд. Л.І.Доўнар. – Мінск: Кнігазбор, 2013. 104 – 123.
Соркіна, І.В., Па слядах зніклай цывілізацыі: турыстычны патэнцыял культурнай спадчыны яўрэяў Гродзеншчыны / І.В.Соркіна // Этнакультурны турызм у трансгранічным памежжы Гродзенскай вобласці і Сувалкаўскім субрэгіёне: зб. навук. арт.: пад рэд. І. І. Трацяка. – Гродна: ЮрСаПрынт, 2013. 46 – 53.
Соркина, И.В. Еврейские женщины Гродно на ХІХ – ХХ столетия: между традицией и эмансипацией / И.В. Соркина //  Научные труды по иудаике. Материалы ХХ Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Т. 2. Академическая серия. Выпуск 46. – Москва, 2013. 17 – 34.
Соркіна, І. Жанчыны Горадні на мяжы ХІХ – ХХ стст. / І.Соркіна // Гарадзенскі палімпсест. 2012. Людзі даўняй Гародні. XV – ХХ стст. / Пад рэд. А.Ф.Смаленчука, Н.У.Сліж. – Гродна, 2013. 284 – 314.
Соркіна, І. Мястэчкі беларускага Палесся ў ХІХ — першай трэці ХХ стст. // ARCHE. 2013. № 4. 52-81.
Соркіна, І.В. Як мястэчкі сталі штэтламі: трансфармацыя этнаканфесійнай структуры насельніцтва мястэчак Беларусі ў XVIII – XIX ст. / І.В.Соркіна // Сярэднявечча і Ранні Новы час: зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаных памяці Паўла Лойкі / навук. рэд. В.А. Варонін. – Смаленск: Інбелкульт, 2013. 119 – 131.
Sorkina, І. The Revolt in the Name of Freedom: the Fight of Small Town Dwellers for the Lost Freedom and Land in 18th–19th centuries // The Revolt in the Name of Freedom: Forgotten Belarusian Gene? Edited by Piotr Rudkoŭski, Kaciaryna Kolb. Warsaw 2013. 28 – 35. http://www.kas.de/belarus/en/publications/37037/
Соркіна, І.В. Новыя крыніцы па гісторыі Іўя XVII – першай трэці ХХ ст. / І.В.Соркіна // Іўеўская зямля – сузор’е народаў, рэлігій і культур: матэр. рэгіян. навук.-практ.  канф. (Іўе, 15 чэрвеня 2012 г.) / пад рэд. А.К.Гецэвіча. – Гродна: ЮрСаПрынт, 2013. 84 – 93.
Соркіна, І.В. Мары пра былую вольнасць: змаганне жыхароў мястэчак Гродзенскай губерні за вяртанне мяшчанскага статусу пасля скасавання магдэбургскага права (першая палова ХІХ ст.) / І.В.Соркіна // Людзі і улада Навагрудчыны: гісторыя узаемадзеяння : (да 500-годдзя надання Навагрудку прывілея на магдэбургскае права) : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад. А.А. Скеп’ян, В.В. Даніловіч, А.Б. Доунар; рэдкал. А.А. Каваленя [і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 2013. 218 – 224.
Соркіна, І. Паміж вяскоўцамі і гараджанамі: жыхары мястэчак Беларусі ў пошуках свайго саслоўнага статусу ў грамадстве (канец ХVIII – першая палова ХІХ ст.) / І.Соркіна // Другі Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі: працоўныя матэрыялы. – Т.2. – Каўнас, 2013.  115 – 118.
Соркіна І. Мястэчкі Беларусі ў люстэрку мемуарнай літаратуры ХІХ стагоддзя. // ARCHE. –2014. –№ 1-2. 186 – 208.
Соркіна, І. Яўрэі і беларускі нацыянальны рух у канцы ХІХ – пачатку ХХ стст. // Цайтшрыфт. Часопіс для даследавання яўрэйскай гісторыі, дэмаграфіі і эканомікі, літаратуры, мовы і этнаграфіі. – Т. 9 (4). – Мінск-Вільнюс, 2014. 14 – 28.
Соркина, И. Евреи в белорусской национальной идеологии начала ХХ века: па материалам газеты «Наша Ніва” (1906 – 1915) // Помнить о прошлом ради будущего: еврейская идентичность и коллективная память: сборник статей / отв. редакторы Т.А.Карасова, Е.Э.Носенко-Штейн; Российская академия наук, Ин-т востоковедения; Центр изучения евреев Европейского гуманитарного университета. – Москва: ИВ РАН, 2014. 43 – 74.
Соркіна, І. Архіўныя крыніцы ды ўспаміны пра жыдоўскія могілкі Берасьця з першай паловы ХІХ ст. / І.Соркіна // Гістарычныя гарадскія ансамблі ў часы перамен. Праблемы – Выклікі – Шанцы / Пад рэд. І.Лаўроўскай. – Варшава, 2014. 36 – 44.
Соркіна, І.В. Палітыка царызму ў Беларусі пасля паўстання 1863 – 1864 гг. (па матэрыялах Літоўскага дзяржаўнага гістарычнага архіва) // Паўстанне 1863 – 1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць : зборнік навук. арт. / Уклад.: В.В.Яноўская, А.У.Унучак, А.Э.Фірыновіч; рэдкал.: А.А.Каваленя [і інш.]; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск: Беларуская навука, 2014. 372 – 384
Соркіна, І. Дакументы па гісторыі гарадоў і мястэчак Беларусі ў бібліятэках Кракава / І.Соркіна // Гарадзенскі соцыум. Чалавек у прасторы горада. XV – XX cт. : Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7-8 лістапада 2014 г.) / Пад рэд. А.Ф.Смаленчука і А.К.Краўцэвіча. – Мінск: Зміцер Колас, 2015. 87 – 93.
Соркіна, І.В. Палітыка царызму адносна гарадоў Беларусі ў кантэксце гістарычнай памяці і ідэнтычнасці гараджанаў // Трэці Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. Том 3 (2014). – Kaunas: Vitautas Magnus University Press, 2014. 375 – 379.
Cоркина, И. Мечты о прошлом: мещанское общество Копыля в конце XVIII – XIX в. в борьбе за старину // XVIII amžiaus studijos. T. 2. Lietuvos Didžioji Kunigaikštyste. Valstybe. Kultūra. Edukacija. / Lietuvos Istorijos Institutas / Sudarytorja Ramune Šmigelskyte-Stukiene. – Vilnius, 2015. 322 – 340.
Соркіна, І. Гальшаны ў ХІХ – пачатку ХХ ст. па матэрыялах Літоўскага дзяржаўнага гістарычнага архіва / І.Соркіна // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Ашмяны і Ашмянскі рэгіён: зб. навук. артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі; Ін – т гісторыі; уклад.: А.А.Скеп’ян, А.Б.Доўнар. – Мінск: Беларуская навука, 2015. 299 – 309.
Соркіна, І. Штэтл у беларускім мястэчку: суседства габрэяў і беларусаў (канец XVIII – пачатак ХХ ст.) / І. Соркіна // Гадавік Цэнтра Беларускіх Студыяў. – № 1. – Варшава: Варшаўскі Універсітэт, 2015. 120 – 162.
Sorkina, I. “Ours” or “foreign”? The attitude of Belarusians toward Jews in the beginning of the 20th century / І.Sorkina // Belarusian review. Special Jewish issue (2016). 13-22.
Sorkina, Ina. „Szlachcic bez Żyda jest niekompletny”. Stosunki między szlachtą i Żydami w miasteczkach Białorusi w XVIII–XIX wieku / Ina Sorkina // TOŻSAMOŚĆ – PAMIĘĆ HISTORYCZNA – IDEE. Przemiany narodowościowe i społeczne na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku / Pod redakcją Doroty Michaluk. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2016. 127 – 142.
Соркіна, І. Лакальныя супольнасці мястэчак Беларусі ў абароне сваіх інтарэсаў (на прыкладзе Глыбокага ў ХІХ – пачатку ХХ ст.) / І. Соркіна // Гадавік Цэнтра Беларускіх Студыяў. – № 2. – Варшава: Варшаўскі Універсітэт, 2016. 143 – 174.
Cоркіна, І. Магдэбургскае права ў гісторыі беларускіх мястэчак / І.Соркіна // Ад Магдэбургскага права да сучаснага самакіравання: зборнік навуковых матэрыялаў / уклад., аўт. прадмовы І.А.Пушкін, А.Р.Агееў. – Магілёў: МДУХ, 2017. 26 – 31.
Соркіна, І., Мароз, М. Сакральнае і секулярнае беларускага мястэчка XVIII – XIX ст. (на прыкладзе Капыля) / І.Соркіна, М.Мароз // Гістарычна-археалагічны зборнік / Інстытут гісторыі НАН Беларусі. – Выпуск 32. – Мінск: Беларуская навука, 2017. 138 – 147.
Соркіна, І., Раманаў, С. Феномен шматкультурнасці мястэчак Беларусі: на прыкладзе Свіслачы / І. Соркіна, С. Раманаў // Гадавік Цэнтра Беларускіх Студыяў. – № 3. – Варшава: Варшаўскі Універсітэт, 2017. 160 – 196.

Historical Atlases:
Вялікі гістарычны атлас Беларусі / Дзяржаўны камітэт маёмасці Рэспублікі Беларусь. – Т.3. – Мінск: Белкартаграфія, 2016. (In the co-authorship)

Encyclopedic and Tourist Reference Books:
Этнакультурныя і прыродныя турыстычныя рэсурсы Гродзеншчыны і Сувальшчыны: энцыкл. давед. / рэд. В.Р.Карнялюк, І.І.Трацяк. – Гродна-Мінск: Беларускі Дом друку, 2014. – 304 с. (In the co-authorship)
Szlakami sztetli. Podróże przez zapomniany Kontynent. – Lublin: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, 2015. – 540 s. (In the co-authorship)
Маршруты по штетлам. Путешествия забытым континентом. – Люблин: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, 2015. – 540  (In the co-authorship)

Book Reviews:
Соркина, И.В. Утраченный мир еврейского местечка Беларуси. (Рецензия на книгу: Смиловицкий, Л. Евреи в Турове: история еврейского местечка Мозырского Полесья / Л. Смиловицкий. – Иерусалим, 2008. – 848 с.) // Веснік ГрДУ. Серыя 1. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – № 1 (91). – 2010. 174 – 177.
Соркіна, І.В. Гісторыя мястэчка пад мікраскопам даследчыкаў (Рэцэнзія на кнігу: Скідзель. 500 год гісторыі /нав. рэдактар С.Токць. – Гродна, 2008. – 248 с.) // Веснік ГрДУ. Серыя 1. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – № 3 (101). – 2010. 148 – 150.
Соркіна, Іна. Рэцэнзія на кнігу: Захар Шыбека. Гарадская цывілізацыя: Беларусь і свет. – Вільня: ЕГУ, 2009. – 372 с. // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – T. 34. –  Białystok, 2010 185 – 188.
Соркіна, І. Рэцэнзія на кнігу: Віталь Карнялюк. Крынкі ў 1795 – 1918 гг. Нарысы гісторыі мястэчка. – Гродна: ПВУП “Выдавецтва “Ламарк”, 2010. – 200 с. // Герольд Litherland. № 18. 2011. 187 – 192.
Соркіна І. Мястэчкі пад мікраскопам даследчыкаў: агляд найноўшых выданняў // ARCHE. – № 4. – 2012. 251 – 268.
Соркіна І. Штэтлы Беларусі “пад мікраскопам” даследчыкаў // Цайтшрыфт. Часопіс для даследавання яўрэйскай гісторыі, дэмаграфіі і эканомікі, літаратуры, мовы і этнаграфіі. – Т. 7 (2). – Менск-Вільня, 2012. 87 – 93.
Соркіна І. Гісторыя ў чалавечым вымярэнні // ARCHE. – № 5. – 2012. 111 – 117.
Соркіна Іна. Рэцэнзія на кнігу: Alexandrowicz, Stanisław. Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego. – Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – 442 s. // Беларускі Гістарычны Агляд. – 2012. – Т.19. – Сш. 1-2.
Соркіна, І. “Маё мястэчка” Васіля Стомы / І. Соркіна // Запісы. Беларускі інстытут навукі й мастацтва. – Zapisy 37. – New York – Miensk, 2014. 791 – 796.
Соркіна, І. Навуковыя навінкі польскай іўдаікі // Цайтшрыфт. Часопіс для даследавання яўрэйскай гісторыі, дэмаграфіі і эканомікі, літаратуры, мовы і этнаграфіі. – Том 10 (5). – Мінск-Вільнюс, 2016. 205 – 209.